Vásárlói tájékoztató

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A PONNEG Kft. (székhelye: 2163 Vácrátót, Rákóczi út 39., adószám: 23990153-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-157833, cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) vállalkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:
A webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások a Termékeink menüpontra kattintva listázhatóak, és megtekinthetőek a kapcsolódó leírásokkal, és az árakkal.

» Cégadatok, elérhetőségek

Szolgáltató neve:

PONNEG Kft.

Szolgáltató email címe:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szolgáltató telefonszáma:

06-20-986-0306

Szolgáltató címe:

2163 Vácrátót, Rákóczi út 39.

Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma:

13-09-157833

Adószám:

23990153-1-13

Bankszámla szám:

11600006-00000000-93737953

Nemzetközi kód:

Swift kód:

Békéltető testület neve:

Pest Megyei Békéltető Testület

Békéltető testület székhelye:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Békéltető testület elérhetősége:

(+36-1) 269-070

Engedélyező hatóság megnevezése:

Engedélyező hatóság elérhetősége:

Engedély száma:

Kapcsolatfelvétel

Az űrlap teteje

Név *:

E-mail cím:

Telefonszám:

Üzenet *:

Figyelem!Ez az űrlap NEM menti az Ön adatait

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Az űrlap alja

» Szállítás

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

- egyedi kiszállítás

      Elektronikus hozzáférés: 0 Ft

» Fizetés

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

A fizetés történhet:

- átutalással

A weboldal (www.katazzokosan.hu) regisztrált felhasználójaként vásárolhatja meg a kívánt terméket, melynek teljes összegét banki átutalással tudja teljesíteni a megadott bankszámlaszámra. A weboldal tulajdonosa az összeg beérkezte után hozzáférést biztosít a megvásárolt szolgáltatáshoz, melyet weboldalunkon fog elérni a Regisztrációs főoldal menüpont alatt. 

Az átutalás beérkezése után 48 órán belül aktiváljuk a weboldalhoz való hozzáférést!

» Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog digitális szolgáltatás esetén a termék ellenértékének átutalásáig gyakorolható, az alábbi jogszabály szerint:

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az elállás történhet:

  • telefonon: 06-20-986-0306
  • levélben: 2163 Vácrátót, Rákóczi út 39.
  • vagy e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az elállási nyilatkozatot ide kattintva elérheti:
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

» Szavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az PONNEG Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az PONNEG Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

» Jogszabályok